وزیر پیشنهادی کابینه دوازدهم برای آموزش و پرورش تشریح کرد / بهبود وضعیت معیشتی فرهنگیان با اجرای نظام جامع رفاهی
description

وزیر پیشنهادی کابینه دوازدهم برای آموزش و پرورش تشریح کرد / بهبود وضعیت معیشتی فرهنگیان با اجرای نظام جامع رفاهی

وزیر پیشنهادی کابینه دوازدهم برای آموزش و پرورش تشریح کرد / بهبود وضعیت معیشتی فرهنگیان با اجرای نظام جامع رفاهینوآوران …