تعطیلی مدرسه‌ای در پیشاور به جرم انتقال غیرقانونی کودکان افغانستانی به پاکستان
description

تعطیلی مدرسه‌ای در پیشاور به جرم انتقال غیرقانونی کودکان افغانستانی به پاکستان

تعطیلی مدرسه‌ای در پیشاور به جرم انتقال غیرقانونی کودکان افغانستانی به پاکستان به دنبال مشخص شدن فعالیت مدرسه‌ای در شهر …