برنامه‌های وزارت آموزش و پرورش براساس اسناد بالادستی تدوین می‌شود/ المپیادهای بین‌رشته‌ای در مدارس برگزار شود
description

برنامه‌های وزارت آموزش و پرورش براساس اسناد بالادستی تدوین می‌شود/ المپیادهای بین‌رشته‌ای در مدارس برگزار شود

برنامه‌های وزارت آموزش و پرورش براساس اسناد بالادستی تدوین می‌شود/ المپیادهای بین‌رشته‌ای در مدارس برگزار شودتسنیم برنامه‌های وزارت آموزش و …