اعلام اولویت هاى وزیر آموزش و پرورش : ساماندهی معیشت معلمان، پرداخت معوقات فرهنگیان و رتبه‌بندی معلمان
description

اعلام اولویت هاى وزیر آموزش و پرورش : ساماندهی معیشت معلمان، پرداخت معوقات فرهنگیان و رتبه‌بندی معلمان

اعلام اولویت هاى وزیر آموزش و پرورش : ساماندهی معیشت معلمان، پرداخت معوقات فرهنگیان و رتبه‌بندی معلماننواندیش اعلام اولویت هاى …