دلایل استیضاح فانی/خدمات آموزشی متناسب با جیب افراد ارائه می‌شود/خداحافظ آموزش رایگان
description

دلایل استیضاح فانی/خدمات آموزشی متناسب با جیب افراد ارائه می‌شود/خداحافظ آموزش رایگان

دلایل استیضاح فانی/خدمات آموزشی متناسب با جیب افراد ارائه می‌شود/خداحافظ آموزش رایگان یک نماینده مجلس گفت:‌خدمات آموزشی در اشکال مختلف …