برنامه وزارت آموزش و پرورش اجرای سند تحول بنیادین است/ ظرفیت‌های ایجاد شده در برنامه ششم به اجرای سند تحول کمک می‌کند
description

برنامه وزارت آموزش و پرورش اجرای سند تحول بنیادین است/ ظرفیت‌های ایجاد شده در برنامه ششم به اجرای سند تحول کمک می‌کند

برنامه وزارت آموزش و پرورش اجرای سند تحول بنیادین است/ ظرفیت‌های ایجاد شده در برنامه ششم به اجرای سند تحول …