برنامه‌های درسی یکشنبه ۲۰ مهر شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن

برنامه‌های درسی یکشنبه ۲۰ مهر شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن

جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش آموزان ابتدایی و متوسطه در روز یکشنبه۲۰ مهر ماه ۹۹ از طریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن اعلام شد.

 برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن در روز یکشنبه۲۰ مهر ماه ۱۳۹۹ پخش می‌شود به شرح زیر است:

شبکه ‌آموزش:

فنی و حرفه ای و کاردانش :

ساعت٨:٣٠ تا٩مونتاژ و مونتاژ قطعات SMD رشته الکترونیک پایه ۱۱شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۹تا۹:۳۰سرویس چرخ خودرو پودمان یک  رشته مکانیک خودرو پایه ۱۰ شاخه  فنی وحرفه ای

ساعت ۲۰:۵۰تا ۲۱:۱۵حقوق ودستمزد پایه ۱۱رشته حسابداری شاخه فنی وحرفه ای

ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰پرورش مهارت شناختی رشته تربیت کودک پایه۱۲ شاخه فنی و حرفه ای

پایه ابتدایی:

ساعت۱۰:۳۰تا ١١بازی و ریاضی پایه اول

ساعت ١١ تا۱۱:۳۰فارسی و نگارش پایه دوم

ساعت۱۱:۳۰تا۱۲:۱۰فارسی و نگارش پایه سوم

ساعت۱۲:۱۰تا۱۲:۴۰علوم تجربی و تفکر پایه چهارم

ساعت۱۲:۴۰تا۱۳:۱۰مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه پنجم

ساعت۱۳:۱۰تا۱۳:۴۰فارسی و نگارش پایه ششم

متوسطه اول:

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵ریاضی مرور راهبردی ها  پایه هفتم

ساعت ١۵تا١۵:٣٠ریاضی تعیین عدد های اول پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ریاضی تفاضل مجموعه ها پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه:

ساعت ١۶تا ١۶:٣٠آموزش مجازی روش های تدریس در فضای مجازی

متوسطه دوم :

ساعت ١۶:٣٠ تا١٧زیست۱ پایه ۱۰رشته علوم تجربی

ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠شیمی۳  پایه ۱۲علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت١٧:٣٠ تا١٨شیمی ۱ پایه ۱۰ علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت٢٠تا٢:٢۵  فیزیک ۲ فصل اول (الکتریسته ساکن) پایه۱۱ رشته علوم تجربی

ساعت٢٠:٢۵تا٢:۵٠  فیزیک ۳ درس(نمودار مکان زمان) پایه ۱۲رشته علوم تجربی

شبکه چهار:

ساعت۸:۳۰ درس دین وزندگی۱پایه۱۰ادبیات وعلوم انسانی

ساعت۱۰:۱۵درس فلسفه۲پایه۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

ساعت۱۰:۴۵درس زبان خارجی۳پایه۱۲مشترک تمام رشته ها

ساعت۱۱:۱۵درس فارسی۱پایه۱۰مشترک تمامی رشته ها

ساعت۱۱:۴۵درس روانشناسی پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

ساعت۱۲:۱۵درس هندسه۱پایه۱۰رشته ریاضی فیزیک

ساعت۱۲:۴۵درس آمارواحتمال پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک

ساعت۱۳:۱۵درس هندسه۱پایه۱۰رشته ریاضی فیزیک

شبکه قرآن ومعارف اسلامی:

ساعت۱۱درس آموزش قرآن سوم دبستان

ساعت۱۱:۳۰درس هدیه‌های آسمانی دوم دبستان

ساعت۱۵درس اخلاق اسلامی۳پایه۱۲رشته علوم ومعارف اسلامی

ساعت۱۵:۳۰درس اخلاق اسلامی۲پایه۱۱رشته علوم ومعارف اسلامی

ساعت۱۶درس اخلاق اسلامی۱پایه ۱۰رشته علوم ومعارف

ساعت۱۶:۳۰درس پیام‌های آسمان ۷ متوسطه دوره اول

label,

About the author