66 هزار نفر روز مسافر در مراکز اسکان آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری اسکان یافتند

66 هزار نفر روز مسافر در مراکز اسکان آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری اسکان یافتند
تسنیم

66 هزار نفر روز مسافر در مراکز اسکان آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری اسکان یافتند

تسنیم
66 هزار نفر روز مسافر در مراکز اسکان آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری اسکان یافتند

label, , , , , , , , , , , , ,

About the author