20 تغییر ضروری در آموزش و پرورش

20 تغییر ضروری در آموزش و پرورش
خبرگزاری فارس: پذیرش 12 هزار نفر در دانشگاه فرهنگیان برای سال اینده/ آزمون استخدامی جدید نداریم

اتاق فکر آموزش و پرورش کجاست؟ برای بزرگترین دستگاه اجرایی کشور که بالاترین سطح تماس حاکمیت را با مردم همین وزارتخانه دارد، چه مجموعه ای تولید فکر می کند؟ تولید فکر نمی تواند توسط بدنه اجرایی این وزارتخانه صورت گیرد چون به دلیل وابستگی به وزیر و مدیران ارشد، دچار سوگیری و تعریف و تمجید خواهند شد.

20 تغییر ضروری در آموزش و پرورش

(image)

اتاق فکر آموزش و پرورش کجاست؟ برای بزرگترین دستگاه اجرایی کشور که بالاترین سطح تماس حاکمیت را با مردم همین وزارتخانه دارد، چه مجموعه ای تولید فکر می کند؟ تولید فکر نمی تواند توسط بدنه اجرایی این وزارتخانه صورت گیرد چون به دلیل وابستگی به وزیر و مدیران ارشد، دچار سوگیری و تعریف و تمجید خواهند شد.

20 تغییر ضروری در آموزش و پرورش

bluray movie download

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author