۲۴ تیرماه آخرین فرصت ثبت نام فرهنگیان در سامانه نقل و انتقالات/ انتقالات به صورت یک مرحله ای انجام

۲۴ تیرماه آخرین فرصت ثبت نام فرهنگیان در سامانه نقل و انتقالات/ انتقالات به صورت یک مرحله ای انجام

کیخایی

رئیس اداره امور اداری و تشکیلات اداره کل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان گفت : فرآیند ثبت نام نقل و انتقالات درون استانی و برون استانی آغاز و تا ۲۴ تیر ماه سال جاری ادامه دارد

۲۴ تیرماه آخرین فرصت ثبت نام فرهنگیان در سامانه نقل و انتقالات/ انتقالات به صورت یک مرحله ای انجام

(image)

رئیس اداره امور اداری و تشکیلات اداره کل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان گفت : فرآیند ثبت نام نقل و انتقالات درون استانی و برون استانی آغاز و تا ۲۴ تیر ماه سال جاری ادامه دارد

۲۴ تیرماه آخرین فرصت ثبت نام فرهنگیان در سامانه نقل و انتقالات/ انتقالات به صورت یک مرحله ای انجام

موسیقی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author