کف و سقف حقوق بازنشستگان/ دریافتی ۸۰ درصد بازنشستگان تا مرز ۲ میلیون

کف و سقف حقوق بازنشستگان/ دریافتی ۸۰ درصد بازنشستگان تا مرز ۲ میلیون

انتخاب رشته

معاون فنی صندوق بازنشستگی کشوری گفت: کف حقوق بازنشستگان ۹۰۰ هزار تومان و سقف آن 7 برابر این رقم یعنی حدود 6 میلیون و 300 هزار تومان است، البته برخی افراد هم از این شمول مستثنی هستند که تعدادشان بسیار کم است.

کف و سقف حقوق بازنشستگان/ دریافتی ۸۰ درصد بازنشستگان تا مرز ۲ میلیون

(image)

معاون فنی صندوق بازنشستگی کشوری گفت: کف حقوق بازنشستگان ۹۰۰ هزار تومان و سقف آن 7 برابر این رقم یعنی حدود 6 میلیون و 300 هزار تومان است، البته برخی افراد هم از این شمول مستثنی هستند که تعدادشان بسیار کم است.

کف و سقف حقوق بازنشستگان/ دریافتی ۸۰ درصد بازنشستگان تا مرز ۲ میلیون

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author