پرداخت کسورات بازنشستگی

پرداخت کسورات بازنشستگی

پیرو بخشنامه ۷۱۰/۲۳   مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۵     کسانیکه قبل از استخدام سابقه  حق التدریس  نهضت سربازی و دوران تحصیل تربیت معلم قبل از سال ۶۹  دارند  نسبن به پرداخت کسورات بازنشستگی تا پایان سال ۱۳۹۵ اقدام نمایند   .

پرداخت کسورات بازنشستگی

پیرو بخشنامه ۷۱۰/۲۳   مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۵     کسانیکه قبل از استخدام سابقه  حق التدریس  نهضت سربازی و دوران تحصیل تربیت معلم قبل از سال ۶۹  دارند  نسبن به پرداخت کسورات بازنشستگی تا پایان سال ۱۳۹۵ اقدام نمایند   .

پرداخت کسورات بازنشستگی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author