وزیر آموزش و پرورش: هیچ محدودیتی برای استخدام بانوان در آموزش و پرورش وجود ندارد

وزیر آموزش و پرورش: هیچ محدودیتی برای استخدام بانوان در آموزش و پرورش وجود ندارد
ساعت 24

وزیر آموزش و پرورش: هیچ محدودیتی برای استخدام بانوان در آموزش و پرورش وجود ندارد

ساعت 24
وزیر آموزش و پرورش: هیچ محدودیتی برای استخدام بانوان در آموزش و پرورش وجود ندارد

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author