وزیر آموزش و پرورش از دانش‌آموزان مصدوم هرمزگانی عیادت کرد

وزیر آموزش و پرورش از دانش‌آموزان مصدوم هرمزگانی عیادت کرد
تسنیم

وزیر آموزش و پرورش از دانش‌آموزان مصدوم هرمزگانی عیادت کرد

تسنیم
وزیر آموزش و پرورش از دانش‌آموزان مصدوم هرمزگانی عیادت کرد

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author