نقش عملکرد خانواده و خودکارآمدی در سازگاری اجتماعی …

نقش عملکرد خانواده و خودکارآمدی در سازگاری اجتماعی …
مطالعه‌ی حاضر با هدف بررسی رابطه عملکرد خانواده و خودکارآمدی دانش‌آموزان با سازگاری اجتماعی آنها انجام شد. طرح پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. نمونه این پژوهش شامل 250 نفر از دانش‌آموزان مقطع دبیرستان شهر امیریه بود که با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. در این پژوهش از پرسشنامه­های سازگاری بل، خود کارآمدی عمومی‌ و ابزار سنجش کارکرد خانواده استفاده شد. نتایج نشان داد که بین عملکرد خانواده و خودکارآمدی با سازگاری دانش‌آموزان رابطه وجود دارد و عملکرد خانواده و خودکارآمدی، سازگاری دانش‌آموزان را پیش بینی می‌­کنند. با توجه به اینکه محیط اطراف ما دائما در حال تغییر است، توانایی سازگاری با این شرایط حیاتی است، بنابراین توجه به عوامل اثر گذار بر سازگاری ضروری به نظر می‌­رسد.

نقش عملکرد خانواده و خودکارآمدی در سازگاری اجتماعی …

مطالعه‌ی حاضر با هدف بررسی رابطه عملکرد خانواده و خودکارآمدی دانش‌آموزان با سازگاری اجتماعی آنها انجام شد. طرح پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. نمونه این پژوهش شامل 250 نفر از دانش‌آموزان مقطع دبیرستان شهر امیریه بود که با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. در این پژوهش از پرسشنامه­های سازگاری بل، خود کارآمدی عمومی‌ و ابزار سنجش کارکرد خانواده استفاده شد. نتایج نشان داد که بین عملکرد خانواده و خودکارآمدی با سازگاری دانش‌آموزان رابطه وجود دارد و عملکرد خانواده و خودکارآمدی، سازگاری دانش‌آموزان را پیش بینی می‌­کنند. با توجه به اینکه محیط اطراف ما دائما در حال تغییر است، توانایی سازگاری با این شرایط حیاتی است، بنابراین توجه به عوامل اثر گذار بر سازگاری ضروری به نظر می‌­رسد.
نقش عملکرد خانواده و خودکارآمدی در سازگاری اجتماعی …

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author