نامه سرگشاده یک بازنشسته فرهنگی به رئیس جمهور+تصویرفیش حقوقی

نامه سرگشاده یک بازنشسته فرهنگی به رئیس جمهور+تصویرفیش حقوقی

نامه

آقای رئیس جمهور: ما بازنشستگان فرهنگی از مصوبات و لوایح دولت و بخشنامه ها و عده های غیرعملی و بدعهدی ها و جلسات و سمینارها مکررخسته و مایوس واز تبصره ها و ماده وا حد ها نتیجه ای عاید بازنشستگان نشد فقط حلقه معیشت برما  هر روز تنگ تر و قدرت خریدو توان ما لی ما کا هش وشکاف طبقاتی گسترده ترشد

نامه سرگشاده یک بازنشسته فرهنگی به رئیس جمهور+تصویرفیش حقوقی

(image)

آقای رئیس جمهور: ما بازنشستگان فرهنگی از مصوبات و لوایح دولت و بخشنامه ها و عده های غیرعملی و بدعهدی ها و جلسات و سمینارها مکررخسته و مایوس واز تبصره ها و ماده وا حد ها نتیجه ای عاید بازنشستگان نشد فقط حلقه معیشت برما  هر روز تنگ تر و قدرت خریدو توان ما لی ما کا هش وشکاف طبقاتی گسترده ترشد

نامه سرگشاده یک بازنشسته فرهنگی به رئیس جمهور+تصویرفیش حقوقی

اخبار دنیای دیجیتال

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author