مالباختگان تعاونی مسکن فرهنگیان قرچک در مقابل استاندار تهران تجمع کردند+ تصاویر

مالباختگان تعاونی مسکن فرهنگیان قرچک در مقابل استاندار تهران تجمع کردند+ تصاویر
تهران نیوز

مالباختگان تعاونی مسکن فرهنگیان قرچک در مقابل استاندار تهران تجمع کردند+ تصاویر

تهران نیوز
مالباختگان تعاونی مسکن فرهنگیان قرچک در مقابل استاندار تهران تجمع کردند+ تصاویر

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author