ضوابط جدید افشای اطلاعات اشخاص/ اعلام حقوق مدیران ارشد

ضوابط جدید افشای اطلاعات اشخاص/ اعلام حقوق مدیران ارشد

GH_L0059.jpgخزانه‌دار کل کشور از تدوین استانداردهای جدید به منظور افشای اطلاعات جبران خدمت مدیران، خویشاوندان نزدیک آنها و وام‌های در دسترس خبر داد.

ضوابط جدید افشای اطلاعات اشخاص/ اعلام حقوق مدیران ارشد

(image) خزانه‌دار کل کشور از تدوین استانداردهای جدید به منظور افشای اطلاعات جبران خدمت مدیران، خویشاوندان نزدیک آنها و وام‌های در دسترس خبر داد.

ضوابط جدید افشای اطلاعات اشخاص/ اعلام حقوق مدیران ارشد

خبر جدید

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author