سرگرم کردن معلمان برای از رده خارج کردن آنان از شمول طرح رتبه بندی فرهنگیان

سرگرم کردن معلمان برای از رده خارج کردن آنان از شمول طرح رتبه بندی فرهنگیان

این ارزیابی که با گذشت حدود سه ماه از آغاز سال تحصیلی به مدارس ارایه شده، به نظر می رسد با اندکی تاخیر به دست معلمان رسیده است، معلمی که در ابتدای سال تحصیلی و بر اساس معیارهای آن زمان که مورد تایید طرفین یعنی مدیر و معلم قرار گرفته، ارزشیابی شده است، اینک دوباره مورد ارزشیابی قرار می گیرد.

سرگرم کردن معلمان برای از رده خارج کردن آنان از شمول طرح رتبه بندی فرهنگیان

(image)

این ارزیابی که با گذشت حدود سه ماه از آغاز سال تحصیلی به مدارس ارایه شده، به نظر می رسد با اندکی تاخیر به دست معلمان رسیده است، معلمی که در ابتدای سال تحصیلی و بر اساس معیارهای آن زمان که مورد تایید طرفین یعنی مدیر و معلم قرار گرفته، ارزشیابی شده است، اینک دوباره مورد ارزشیابی قرار می گیرد.

سرگرم کردن معلمان برای از رده خارج کردن آنان از شمول طرح رتبه بندی فرهنگیان

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author