دردستورقرار گرفتن ارتقاتحصیلات معلمان

دردستورقرار گرفتن ارتقاتحصیلات معلمان

در دستور کار قرار گرفتن ارتقاء تحصیلی فرهنگیان

به گزارش هشدارنیوز علمی آموزشی ؛ حسن حسینی، مدیر کل امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش در خصوص اعمال مدارک تحصیلی جدید، اظهار کرد: بر اساس بخشنامه ٧١٠/١١ شورای عالی، تمام دستگاه‌های دولتی مشمول این قانون می‌شوند که بر اساس آن هر کارمند پس از استخدام امکان ارتقاء یک مقطع تحصیلی دارند و برای تحصیل بیش از یک مق۸طع منع وجود دارد.

مدیر کل امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش عنوان کرد: در آموزش و پرورش مکاتبه‌هایی برای کسب مجوز از سازمان مدیریت صنعتی در رابطه با تحصیل همکاران بیش از یک مقطع تحصیلی انجام شده است.

وی افزود: مکاتبات به جهت رفع منع بیش از یک مقطع تحصیلی پس از استخدام فرهنگیان انجام شده که احتمال موافقت سازمان مدیریت صنعتی بسیار بالا است.

 

 

دردستورقرار گرفتن ارتقاتحصیلات معلمان

در دستور کار قرار گرفتن ارتقاء تحصیلی فرهنگیان

به گزارش هشدارنیوز علمی آموزشی ؛ حسن حسینی، مدیر کل امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش در خصوص اعمال مدارک تحصیلی جدید، اظهار کرد: بر اساس بخشنامه ٧١٠/١١ شورای عالی، تمام دستگاه‌های دولتی مشمول این قانون می‌شوند که بر اساس آن هر کارمند پس از استخدام امکان ارتقاء یک مقطع تحصیلی دارند و برای تحصیل بیش از یک مق۸طع منع وجود دارد.

مدیر کل امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش عنوان کرد: در آموزش و پرورش مکاتبه‌هایی برای کسب مجوز از سازمان مدیریت صنعتی در رابطه با تحصیل همکاران بیش از یک مقطع تحصیلی انجام شده است.

وی افزود: مکاتبات به جهت رفع منع بیش از یک مقطع تحصیلی پس از استخدام فرهنگیان انجام شده که احتمال موافقت سازمان مدیریت صنعتی بسیار بالا است.

 

 

دردستورقرار گرفتن ارتقاتحصیلات معلمان

بک لینک رنک 8

خبر دانشجویی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author