جوهر اشک چشم با زنشستگان فرهنگی با قلم آه ودریغ

جوهر اشک چشم با زنشستگان فرهنگی با قلم آه ودریغ

فرهنگیان

امروز می خواهم برماسه های کنار ساحل با جوهر اشک چشم وبا قلم آه ودریغ بنویسم از تبعیض و بی رحمی دنیا واز انسان های مادی و فرصت طلب متنفرم زیرا نوشته های من مهمان اولین موج دریا با سخاوت هستند که در آب زلال نسیان غرق می شوند

جوهر اشک چشم با زنشستگان فرهنگی با قلم آه ودریغ

(image)

امروز می خواهم برماسه های کنار ساحل با جوهر اشک چشم وبا قلم آه ودریغ بنویسم از تبعیض و بی رحمی دنیا واز انسان های مادی و فرصت طلب متنفرم زیرا نوشته های من مهمان اولین موج دریا با سخاوت هستند که در آب زلال نسیان غرق می شوند

جوهر اشک چشم با زنشستگان فرهنگی با قلم آه ودریغ

تکست آهنگ

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author