تعطیلی تمامی مدارس آموزش و پرورش تهران در روز مراسم تحلیف دولت دوازدهم !

تعطیلی تمامی مدارس آموزش و پرورش تهران در روز مراسم تحلیف دولت دوازدهم !
نوداد

تعطیلی تمامی مدارس آموزش و پرورش تهران در روز مراسم تحلیف دولت دوازدهم !

نوداد
تعطیلی تمامی مدارس آموزش و پرورش تهران در روز مراسم تحلیف دولت دوازدهم !

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author