تضعیف حق معلمان در تنگنای بودجه آموزش و پرورش

تضعیف حق معلمان در تنگنای بودجه آموزش و پرورش

کلاس درس

سال ۷۸ اولین قراردادهای بیمه تکمیلی در آموزش و پرورش منعقد شد. تعهدات محدودی هم داشت و تا سال ۸۹ تقریبا همین بود.

تضعیف حق معلمان در تنگنای بودجه آموزش و پرورش

(image)

سال ۷۸ اولین قراردادهای بیمه تکمیلی در آموزش و پرورش منعقد شد. تعهدات محدودی هم داشت و تا سال ۸۹ تقریبا همین بود.

تضعیف حق معلمان در تنگنای بودجه آموزش و پرورش

طاووس موزیک

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author