تخلف 13 هزار میلیارد تومانی بانک سرمایه در تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان

تخلف 13 هزار میلیارد تومانی بانک سرمایه در تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان
افکار نیوز

تخلف 13 هزار میلیارد تومانی بانک سرمایه در تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان

افکار نیوز
تخلف 13 هزار میلیارد تومانی بانک سرمایه در تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان

label, , , , , , ,

About the author