تخلفات در آموزش و پرورش قابل چشم پوشی نیست

تخلفات در آموزش و پرورش قابل چشم پوشی نیست

10

محمد محسن بیگی صبح چهارشنبه در گردهمایی رؤسای ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها و مناطق استان کرمان از برنامه ریزی به عنوان شالوده مدیریت نام برد و بر تدوین برنامه عملیاتی سالانه در ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها و مناطق استان تاکید کرد.

تخلفات در آموزش و پرورش قابل چشم پوشی نیست

(image)

محمد محسن بیگی صبح چهارشنبه در گردهمایی رؤسای ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها و مناطق استان کرمان از برنامه ریزی به عنوان شالوده مدیریت نام برد و بر تدوین برنامه عملیاتی سالانه در ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها و مناطق استان تاکید کرد.

تخلفات در آموزش و پرورش قابل چشم پوشی نیست

مدرسه

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author