بودجه ۹۷ آموزش و پرورش از ۱۶ درصد به ۹ درصد کاهش یافته است

بودجه ۹۷ آموزش و پرورش از ۱۶ درصد به ۹ درصد کاهش یافته است
هارپی نیوز

بودجه ۹۷ آموزش و پرورش از ۱۶ درصد به ۹ درصد کاهش یافته است

هارپی نیوز
بودجه ۹۷ آموزش و پرورش از ۱۶ درصد به ۹ درصد کاهش یافته است

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author