بهمن واریز عیدی

بهمن واریز عیدی
🚩 رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور: عیدی با حقوق بهمن پرداخت می شود

بهمن واریز عیدی

🚩 رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور: عیدی با حقوق بهمن پرداخت می شود
بهمن واریز عیدی

label, , , , , , , , , , ,

About the author