بنا بر اطلاعیه آموزش و پرورش مدارس استان کرمانشاه شنبه «تعطیل» نیست

بنا بر اطلاعیه آموزش و پرورش مدارس استان کرمانشاه شنبه «تعطیل» نیست
هارپی نیوز

بنا بر اطلاعیه آموزش و پرورش مدارس استان کرمانشاه شنبه «تعطیل» نیست

هارپی نیوز
بنا بر اطلاعیه آموزش و پرورش مدارس استان کرمانشاه شنبه «تعطیل» نیست

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author