برنامه ضمن خدمت اردوهای دانش آموزی

برنامه ضمن خدمت اردوهای دانش آموزی
♦️جزییات کامل درباره ضمن خدمت اردو های دانش آموزی   دوره برنامه ریزی و مدیریت فعالیت های اردوهای دانش آموزی شامل ۱۰ جلسه است که طبق زمان بندی تعیین شده می توانید در منوی محتوای دوره، فیلم های مربوط به آن جلسه را مشاهده نمایید. هر جلسه شامل یک یا چندین فیلم آموزشی است که […]

برنامه ضمن خدمت اردوهای دانش آموزی

♦️جزییات کامل درباره ضمن خدمت اردو های دانش آموزی   دوره برنامه ریزی و مدیریت فعالیت های اردوهای دانش آموزی شامل ۱۰ جلسه است که طبق زمان بندی تعیین شده می توانید در منوی محتوای دوره، فیلم های مربوط به آن جلسه را مشاهده نمایید. هر جلسه شامل یک یا چندین فیلم آموزشی است که […]
برنامه ضمن خدمت اردوهای دانش آموزی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author