بخشنامه شماره 579976 مورخ 1/4/1395 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

بخشنامه شماره 579976 مورخ 1/4/1395 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

.

تأیید برقراری فوق العاده ویژه و فوق العاده شغل بندهای 5 و 10 قانون مدیریت خدمات کشوری و ضوابط رتبه بندی حرفه ای معلمان در شورای حقوق و دستمزد.

بخشنامه شماره 579976 مورخ 1/4/1395 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

.(image)

تأیید برقراری فوق العاده ویژه و فوق العاده شغل بندهای 5 و 10 قانون مدیریت خدمات کشوری و ضوابط رتبه بندی حرفه ای معلمان در شورای حقوق و دستمزد.

بخشنامه شماره 579976 مورخ 1/4/1395 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

اسکای نیوز

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author