اگر در توان دولت بود به برخی از ردیف ها مثل ردیف فرهنگیان و دانشگاهیان اضافه می کردیم

اگر در توان دولت بود به برخی از ردیف ها مثل ردیف فرهنگیان و دانشگاهیان اضافه می کردیم
نوآوران

اگر در توان دولت بود به برخی از ردیف ها مثل ردیف فرهنگیان و دانشگاهیان اضافه می کردیم

نوآوران
اگر در توان دولت بود به برخی از ردیف ها مثل ردیف فرهنگیان و دانشگاهیان اضافه می کردیم

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author