اطلاعیه شماره ۳ تک کارت

اطلاعیه شماره ۳ تک کارت

پیرو بخشنامه های و اطلاعیه های صادره در مورد صدور تک کارت فرهنگیان ، با توجه به این که برخی از همکاران در هنگام درخواست کد رمز با پیام خطای«مشخصات اعلام شده در سیستم یافت نگردید. همکار گرامی چنانچه از صحت شماره پرسنلی و شماره ملی خود اطمینان دارید جهت رفع مشکل به امور اداری آموزش و پرورش منطقه محل خدمت خود مراجعه فرمایید.!!!!» مواجه می شوند ، به امور اداری محل خدمت خودشان مراجعه کنند

اطلاعیه شماره ۳ تک کارت

پیرو بخشنامه های و اطلاعیه های صادره در مورد صدور تک کارت فرهنگیان ، با توجه به این که برخی از همکاران در هنگام درخواست کد رمز با پیام خطای«مشخصات اعلام شده در سیستم یافت نگردید. همکار گرامی چنانچه از صحت شماره پرسنلی و شماره ملی خود اطمینان دارید جهت رفع مشکل به امور اداری آموزش و پرورش منطقه محل خدمت خود مراجعه فرمایید.!!!!» مواجه می شوند ، به امور اداری محل خدمت خودشان مراجعه کنند

اطلاعیه شماره ۳ تک کارت

ساخت بنر

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author