استخدام 35هزار نفر توسط دولت

استخدام 35هزار نفر توسط دولت

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با بیان این که دولت امسال ۳۴ تا ۳۵ هزار نفر را استخدام می کند در مورد حذف یارانه ۲۴ میلیون پردرآمد گفت این موضوع در دستور کار دولت قرار دارد.

استخدام 35هزار نفر توسط دولت

(image)

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با بیان این که دولت امسال ۳۴ تا ۳۵ هزار نفر را استخدام می کند در مورد حذف یارانه ۲۴ میلیون پردرآمد گفت این موضوع در دستور کار دولت قرار دارد.

استخدام 35هزار نفر توسط دولت

ganool review

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author