ابتکار آقامعلم برای درآمد‌زایی در مدرسه چندپایه روستا

ابتکار آقامعلم برای درآمد‌زایی در مدرسه چندپایه روستا

خبرگزاری فارس: ابتکار آقامعلم برای درآمد‌زایی در مدرسه چندپایه روستا/ تولید سالیانه ۴ تُن خیار در مدرسه

ذوق و ابتکار یک معلم روستایی در مدرسه‌ای چند پایه و ایجاد گلخانه محصولات ارگانیک کشاورزی، باعث تغذیه سالم روزانه دانش‌آموزان و استقلال مالی مدرسه در تأمین مخارج طول سال تحصیلی شده ا

ابتکار آقامعلم برای درآمد‌زایی در مدرسه چندپایه روستا

(image)

ذوق و ابتکار یک معلم روستایی در مدرسه‌ای چند پایه و ایجاد گلخانه محصولات ارگانیک کشاورزی، باعث تغذیه سالم روزانه دانش‌آموزان و استقلال مالی مدرسه در تأمین مخارج طول سال تحصیلی شده ا

ابتکار آقامعلم برای درآمد‌زایی در مدرسه چندپایه روستا

خرم خبر

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author