آموزش و پرورش انعطاف به روز شدن را ندارد

آموزش و پرورش انعطاف به روز شدن را ندارد

معاون آموزش سازمان نهضت سوادآموزی گفت: متاسفانه آموزش و پرورش ما از انعطاف لازم برای به روز شدن برخوردار نیست و این می تواند خطری بزرگ برای کشور باشد.

آموزش و پرورش انعطاف به روز شدن را ندارد

(image)

معاون آموزش سازمان نهضت سوادآموزی گفت: متاسفانه آموزش و پرورش ما از انعطاف لازم برای به روز شدن برخوردار نیست و این می تواند خطری بزرگ برای کشور باشد.

آموزش و پرورش انعطاف به روز شدن را ندارد

سپهر نیوز

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author