مدیرکل آموزش و پرورش استان مازندران از اسکان 294 هزار و 59 نفر روز گردشگر فرهنگی و غیر فرهنگی در مراکز اقامتی آموزش و پرورش استان در نوروز امسال خبر داد.
description

مدیرکل آموزش و پرورش استان مازندران از اسکان 294 هزار و 59 نفر روز گردشگر فرهنگی و غیر فرهنگی در مراکز اقامتی آموزش و پرورش استان در نوروز امسال خبر داد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان مازندران از اسکان 294 هزار و 59 نفر روز گردشگر فرهنگی و غیر فرهنگی در …