سخنان رییس جمهور در دفاع از كابینه: استفاده از زنان و جوانان در سطوح میانی/توصیه خاص به وزیر اطلاعات و سفارش ویژه به وزارت آموزش و پرورش
description

سخنان رییس جمهور در دفاع از كابینه: استفاده از زنان و جوانان در سطوح میانی/توصیه خاص به وزیر اطلاعات و سفارش ویژه به وزارت آموزش و پرورش

سخنان رییس جمهور در دفاع از كابینه: استفاده از زنان و جوانان در سطوح میانی/توصیه خاص به وزیر اطلاعات و …