حذف یارانه ۳دهک ثروتمند قطعی شد/خانوارهای با ۵ فرزند استثنا شدند/اختصاص یارانه حذف شدگان به ۴ گروه
description

حذف یارانه ۳دهک ثروتمند قطعی شد/خانوارهای با ۵ فرزند استثنا شدند/اختصاص یارانه حذف شدگان به ۴ گروه

حذف یارانه ۳دهک ثروتمند قطعی شد/خانوارهای با ۵ فرزند استثنا شدند/اختصاص یارانه حذف شدگان به ۴ گروه به گزارش خبرنگار …