تجهیز ۱۱هزار مدرسه برای اسکان فرهنگیان/افزایش۶۰درصدی درخواست‌ها
description

تجهیز ۱۱هزار مدرسه برای اسکان فرهنگیان/افزایش۶۰درصدی درخواست‌ها

تجهیز ۱۱هزار مدرسه برای اسکان فرهنگیان/افزایش۶۰درصدی درخواست‌هامهر-22 ساعت پیش تجهیز ۱۱هزار مدرسه برای اسکان فرهنگیان/افزایش۶۰درصدی درخواست‌ها مهر-22 ساعت پیشتجهیز ۱۱هزار …