استفاده ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از مراکز اسکان نوروزی فرهنگیان/ «فارس و اصفهان» پذیرای بیشترین مسافر
description

استفاده ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از مراکز اسکان نوروزی فرهنگیان/ «فارس و اصفهان» پذیرای بیشترین مسافر

استفاده ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از مراکز اسکان نوروزی فرهنگیان/ «فارس و اصفهان» پذیرای بیشترین مسافرفارس-21 ساعت پیش …
تجهیز ۱۱هزار مدرسه برای اسکان فرهنگیان/افزایش۶۰درصدی درخواست‌ها
description

تجهیز ۱۱هزار مدرسه برای اسکان فرهنگیان/افزایش۶۰درصدی درخواست‌ها

تجهیز ۱۱هزار مدرسه برای اسکان فرهنگیان/افزایش۶۰درصدی درخواست‌هامهر-22 ساعت پیش تجهیز ۱۱هزار مدرسه برای اسکان فرهنگیان/افزایش۶۰درصدی درخواست‌ها مهر-22 ساعت پیشتجهیز ۱۱هزار …