روان‌شناسان مدرسه چه می‌کنند؟

روان‌شناسان مدرسه با دانش‌آموزان، هم به صورت فردی و هم به صورت گروهی، کار می‌کنند و به آن‌ها در برخورد با مشکلات رفتاری، مسائل آموزشی، ناتوانی‌ها و سایر جنبه‌ها کمک می‌کنند. آن‌ها همچنین با اولیاء و معلمان برای ایجاد روش‌هایی جهت مقابله با رفتارهای دانش‌آموزان در خانه و سر کلاس کار می‌کنند. از دیگر وظایف روان‌شناسان مدرسه می‌توان به آموزش دانش‌آموزان، اولیاء و معلمان درباره چگونگی مدیریت شرایط بحرانی و مشکلات سوء مصرف مواد اشاره کرد.
براساس مستندات انجمن ملی روان‌شناسی مدرسه در آمریکا، روان‌شناسان مدرسه خدمات خود را در 5 حوزه زیر ارائه می‌کنند:

• مشاوره
• ارزیابی
• مداخله
• جلوگیری
• پژوهش و برنامه‌ریزی

 

 

روان‌شناسان مدرسه چه می‌کنند؟
روان‌شناسان مدرسه چه می‌کنند؟

روان‌شناسان مدرسه همچنین به دیگران در درک بیشتر درباره رشد کودک، مشکلات رفتاری و روش‌های مدیریت رفتار کمک می‌کنند. با وجودی که کار روان‌شناسان مدرسه عمدتاً در دبستان‌ها و دبیرستان هاست امّا در برخی جاهای دیگر نیز ممکن است به استخدام درآیند. درمانگاه‌های خصوصی، بیمارستان‌ها، ادارات دولتی و دانشگاه‌ها از آن جمله هستند. برخی روان‌شناسان مدرسه که درجه دکتری داشته باشند نیز به عنوان مشاور در بخش خصوصی استخدام می‌شوند.

label,

About the author