استاندارد‌های فضای سبز در مدارس تدوین خواهد شد

استاندارد‌های فضای سبز در مدارس تدوین خواهد شد
به منظور سامان‌بخشی فضا و محتوا‌های آموزشی، کارگروه تخصصی تدوین استاندارد‌های فضای سبز مدارس ایجاد شد.

به گزارش شهرآرانیوز، در راستای تحقق اهداف مصوب و سامان‌بخشی فضا و محتواهای آموزشی و به منظور تدوین استانداردهای فضای سبز مدارس، گروه تدوین استانداردهای مواد، وسایل، رسانه‌ها و تجهیزات آموزشی، کارگروه تخصصی با حضور نمایندگانی از سازمان نوسازی و تجهیز مدارس، گروه کشاورزی دفتر فنی‌و‌حرفه‌ای و متخصصان طراحی فضای سبز را تشکیل داد.

با توجه به اهمیت و نقش فضا و تجهیزات، استاندارد در فرایند یادگیری مؤثر و با عنایت به چارچوب تفصیلی زیر نظام «تأمین فضا، تجهیزات و فناوری» سند تحول بنیادین در طول برنامه ششم توسعه، مسؤولیت تهیه و تدوین اسناد استاندارد راهنمای تولید مواد، وسایل، رسانه‌ها، تجهیزات و فضای آموزشی بخش‌های مختلف آموزش و پرورش به طور مشترک بر عهده سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی و معاونت‌های مرتبط در سطح وزارت آموزش و پرورش قرار گرفته است.

در اولین جلسه این کارگروه تخصصی روز دوشنبه 26 خرداد مشخص شد که سازمان نوسازی سرانه فضای سبز مدارس را نیم متر مربع برای هر دانش‌آموز در نظر گرفته است. جهت هدفمند کردن طراحی و تجهیز فضای سبز مدارس و همسوسازی آن با محتوای کتاب‌های درسی از طریق انتخاب گونه‌های گیاهی مورد اشاره در آنها، توجه به آمایش سرزمین و در نظر گرفتن اقلیم‌های مختلف آب و هوایی در کشور، سیال بودن و قابلیت انعطاف استانداردهای تهیه شده برای نقاط مختلف کشور، استفاده از یک الگوی واحد نظیر الگوی باغ ایرانی یا شبه ایرانی، توجه به بحث نگهداری و استفاده از آب‌های خاکستری جهت آبیاری، اختصاص انواع فضاهای بلااستفاده به فضای سبز و توجه هم زمان به رویکرد آموزشی و زیبا سازی از محورهای مهم گفت‌وگوی کارشناسان در این جلسه بود.

label, ,

About the author