نظرسنجى: آیا با تصدى ‘ وزارت آموزش و پرورش ‘ توسط سیدمحمد بطحایى موافقید؟

نظرسنجى: آیا با تصدى ‘ وزارت آموزش و پرورش ‘ توسط سیدمحمد بطحایى موافقید؟
نواندیش

نظرسنجى: آیا با تصدى ‘ وزارت آموزش و پرورش ‘ توسط سیدمحمد بطحایى موافقید؟

نواندیش
نظرسنجى: آیا با تصدى ‘ وزارت آموزش و پرورش ‘ توسط سیدمحمد بطحایى موافقید؟

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author