1225 نفر روز در مراکز اقامتی آموزش و پرورش کردستان اسکان یافتند

1225 نفر روز در مراکز اقامتی آموزش و پرورش کردستان اسکان یافتند
پارس نیوز

1225 نفر روز در مراکز اقامتی آموزش و پرورش کردستان اسکان یافتند

پارس نیوز
1225 نفر روز در مراکز اقامتی آموزش و پرورش کردستان اسکان یافتند

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author