۹۵

۹۵
:امور اداری به کارشناسان امور اداری  با سلام و خداقوت به کارشناسان امور اداری  در اسرع وقت نسبت به نگارش (نرم افزار ) حقوق ۱۳۹۵  نصب گردد و سریعا احکام افزایش حقوق ۱۳۹۵ تا ساعت اداری پنچ شنبه  فردا صادر گردد

۹۵

:امور اداری به کارشناسان امور اداری  با سلام و خداقوت به کارشناسان امور اداری  در اسرع وقت نسبت به نگارش (نرم افزار ) حقوق ۱۳۹۵  نصب گردد و سریعا احکام افزایش حقوق ۱۳۹۵ تا ساعت اداری پنچ شنبه  فردا صادر گردد
۹۵

خرم خبر

label, , , , , ,

About the author