یادداشت/بایدها و نبایدهای برقراری فوق العاده ویژه ۳۵درصدی کارکنان دولت

یادداشت

یکی ازچالش های نظام اداری کشوردر دو سه سال اخیر موضوع برقراری فوق العاده ویژه ۳۵ درصدی برای کارکنان دستگاه های اجرایی برابر بند ۱۰ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد

bluray movie download

ساخت بنر

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author