کنکور مهم‌ترین عامل عدم تحول در آموزش و پرورش

کنکور مهم‌ترین عامل عدم تحول در آموزش و پرورش

خبرگزاری فارس: کنکور مهم‌ترین عامل عدم تحول در آموزش و پرورش

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش گفت: کنکور مهم‌ترین عامل عدم تحول بنیادین در آموزش و پرورش است و باید دستگاه‌های ذیربط برای روش جدید برنامه‌ریزی کنند.

کنکور مهم‌ترین عامل عدم تحول در آموزش و پرورش

(image)

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش گفت: کنکور مهم‌ترین عامل عدم تحول بنیادین در آموزش و پرورش است و باید دستگاه‌های ذیربط برای روش جدید برنامه‌ریزی کنند.

کنکور مهم‌ترین عامل عدم تحول در آموزش و پرورش

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author