کسر ۵۰۰ هزار تومان از حقوق فرهنگیان/ قطع حق عائله‌مندی فرهنگیان در آستانه نوروز

کسر ۵۰۰ هزار تومان از حقوق فرهنگیان/ قطع حق عائله‌مندی فرهنگیان در آستانه نوروز
روز پلاس

کسر ۵۰۰ هزار تومان از حقوق فرهنگیان/ قطع حق عائله‌مندی فرهنگیان در آستانه نوروز

روز پلاس
کسر ۵۰۰ هزار تومان از حقوق فرهنگیان/ قطع حق عائله‌مندی فرهنگیان در آستانه نوروز

label, , ,

About the author