پذیرش واسکان بیش از 8 هزارخانوار در مراکز اقامتی آموزش و پرورش کردستان

پذیرش واسکان بیش از 8 هزارخانوار در مراکز اقامتی آموزش و پرورش کردستان
باشگاه خبرنگاران-22 ساعت پیش

پذیرش واسکان بیش از 8 هزارخانوار در مراکز اقامتی آموزش و پرورش کردستان

باشگاه خبرنگاران-22 ساعت پیش
پذیرش واسکان بیش از 8 هزارخانوار در مراکز اقامتی آموزش و پرورش کردستان

اخبار

قدیر نیوز

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author