وزیر آموزش و پرورش در جلسه با فراکسیون نمایندگان ولایی : سند 2030 در هیچ بخشی اجرا نمی‌شود

وزیر آموزش و پرورش در جلسه با فراکسیون نمایندگان ولایی : سند 2030 در هیچ بخشی اجرا نمی‌شود
ساعت 24

وزیر آموزش و پرورش در جلسه با فراکسیون نمایندگان ولایی : سند 2030 در هیچ بخشی اجرا نمی‌شود

ساعت 24
وزیر آموزش و پرورش در جلسه با فراکسیون نمایندگان ولایی : سند 2030 در هیچ بخشی اجرا نمی‌شود

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author